فرم همکاری با ما ( استخدام )

مجموعه رستوران هاي زنجیره اي پرپل سوخاري به منظور تأمین نیروي انسانی مورد نیاز شعبه به شرح ذیل دعوت به همکاري می نماید . زمینه هاي همکاري در شعب پرپل سوخاري:

1 .مدیر شعبه

2 .دستیار مدیر شعبه

3 .صندوقدار

4 .پیتزا زن

5 .سوخاري زن

6 .ساندویچ زن

7 .کانتر کار

8 .سالن کار

9 .پیک موتوري

کلیه افراد در صورت تمایل به همکاري در زمینه هاي فوق میتوانند فرم همکاري ذیل را تکمیل و ارسال نمایند.مسئولین تأمین نیروي انسانی مجموعه پس از بررسی اطلاعات ، در صورت واجد شرایط بودن کارجو اقدام به برقراري تماس تلفنی و تعیین وقت مصاحبه می نمایند. لازم به ذکر است تکمیل فرم همکاري هیچ گونه تعهدي براي مجموعه پرپل سوخاري در خصوص استخدام کارجو در این مجموعه را ایجاد نمی کند